Janaki Parekh

Janaki Parekh

CHIEF FINANCIAL OFFICER

Nili Shah

Nili Shah

CHIEF OPERATING OFFICER

Harish Save

Harish Save

HEAD OF TECHNOLOGY

Eski Konar

Eski Konar

HEAD OF ACCOUNTS

Ria Bajaj

Ria Bajaj

HEAD OF SOCIAL MEDIA

Neetesh Salian

Neetesh Salian

HEAD OF SUPPLY CHAIN

0